Aktualności

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Czytanie na niedzielę Pięćdziesiątnicy z Dziejów Apostolskich 2,2 w wersji hebrajskiej brzmi: "W dniu, w którym się dopełniło siedem tygodni, wszyscy znajdowali się razem na tym samym miejscu".

Pięćdziesiątnica w języku hebrajskim to Szawuot, co dosłownie oznacza "Tygodnie" – jest to nazwa święta, w którym zgodnie z żydowską tradycją Izraelici otrzymali Torę, pięć ksiąg, Mojżesza na górze Synaj. Żydowskie święto Pięćdziesiątnicy, Szawuot, obchodzone jest pięćdziesiątego dnia po Pesach, po Passze. Siedem tygodni po pełnym cudów wyzwoleniu z Egiptu Bóg dał swojemu ludowi Torę. Jednakże wyjście z Egiptu było wolnością Izraelitów jedynie na poziomie fizycznym. Był to początek procesu trwającego siedem tygodni, którego kulminacją była duchowa wolność, jaką uzyskali po otrzymaniu Tory w Szawuot.

2024-05-18 Czytaj dalej...

Od niewoli egipskiej do niepodległości. Izrael świętuje 76. rocznicę swego istnienia

Maj jest miesiącem, kiedy Izrael świętuje Dzień Niepodległości (14 maja). Właśnie wtedy kończy się cykl świąt religijnych i państwowych rozpoczynających się w 14. dniu miesiąca Nissan, kiedy świętuje się seder Pesach, przypominający o wyzwoleniu z niewoli egipskiej i wędrówce do Ziemi Obiecanej, podczas której to wędrówki nastąpiło otrzymanie Tory na górze Synaj. Po ośmiu dniach świąt Pesach następuje Dzień Pamięci Zagłady i Bohaterstwa. Tydzień później jest obchodzony Dzień Pamięci Poległych w Walkach o Izrael, po którym bezpośrednio następuje Dzień Niepodległości.

2024-05-16 Czytaj dalej...

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Początek Księgi Dziejów Apostolskich ukazuje wniebowstąpienie Jezusa i obietnicę złożoną przez dwie anielskie postacie o jego ostatecznym powrocie. To wskazuje na Niego jako Odkupiciela na wzór enigmatycznego Syna Człowieczego z 7. rozdziału Księgi Daniela, który jest tam przedstawiony jako pośrednik przyszłego panowania Boga na ziemi. To, co natychmiast zwraca moją uwagę, to fakt, że Dzieje Apostolskie obejmują również inny fundamentalny element z tradycji Księgi Daniela 7.

2024-05-10 Czytaj dalej...

Szósta Niedziela Wielkanocna - Przykazanie miłości

W perykopie J 15,9-17 Jezus odwołuje się do dwóch wzorów miłości. Pierwszy to miłość Ojca do Syna, Jezusa. Określenie relacji, jakie zachodzą między Ojcem a Synem, są najczęściej określane czasownikiem agapao lub odpowiadającym mu rzeczownikiem agape. Ewangelia Janowa używa wyłącznie tego określenia miłości i posługuje się nim najczęściej spośród wszystkich Ewangelii, bo aż 44 razy. Specyfiką znaczeniową greckiego określenia agapao czy agape jest miłość właściwa relacjom w rodzinie, a zwłaszcza rodziców do dzieci i na odwrót. Autor czwartej Ewangelii wybrał i upodobał sobie właśnie to określenie miłości i zastosował je na określenie więzi między Bogiem jako Ojcem i Jego Synem, chcąc w ten sposób ukazać szczególną łączność i komunie pomiędzy Bogiem Ojcem i jego Synem Jezusem Chrystusem.

       

2024-05-04 Czytaj dalej...

Piąta Niedziela Wielkanocna ‒ Jezus Krzewem Winnym

W dzisiejszym czytaniu z Ewangelii Jana Jezus przedstawia ostatnie ze swoich siedmiu stwierdzeń "Ja jestem". W tym wyrażeniu autor Ewangelii używa obrazu winorośli, aby pomóc czytelnikom lepiej zrozumieć kim jest Jezus.

Obraz winnicy nie pojawia się znikąd. Wcześni żydowscy odbiorcy Ewangelii czuli się swobodnie z tym wyrażeniem, ponieważ jest ono powszechnie używane w pismach hebrajskich. Widzimy je w księgach Jeremiasza, Ezechiela, Ozeasza i Izajasza oraz Psalmach, a także jako obraz starannie planowanej i troskliwej opieki Boga nad Jego ukochanym ludem, nad ludem Izraela

2024-04-26 Czytaj dalej...

Święto Paschy

Jestem przekonana, że wszyscy znają, nawet BARDZO dobrze, historię Wyjścia z Egiptu jak i wyzwolenie Narodu Żydowskiego, z Bożą pomocą, z niewoli i ucisku ku wolności. Nie musimy, więc tego omawiać.

Jestem również pewna, że znacie biblijne wymogi dotyczące sposobu świętowania tego wydarzenia, opisane w Księdze Powtórzonego Prawa 16. Różnią się one nieco, ale i znacząco od wytycznych dotyczących obchodzenia pierwszej Paschy w Księdze Wyjścia 12.

 

 

2024-04-22 Czytaj dalej...

Jezus - Dobry Pasterz (Czwarta Niedziela Wielkanocna)

Beduini to koczownicze plemiona arabskie, które żyją jeszcze na pustynnych i górzystych terenach dawnej Palestyny. Zajmują się głównie wypasem owiec. Zadziwiające, że nawet kilkudziesięciu osobowa grupa Beduinów potrafi posługiwać się sobie tylko zrozumiałym językiem i pielęgnować właściwe im zwyczaje. Żyjąc z dala od miast i większych osiedli, wieczorami zasiadają przy ognisku przed swoimi namiotami, by długo rozmawiać, śpiewać, ale także trzymać straż nocną przy swych stadach. Niekiedy okazuje się to konieczne, gdyż zdarzają się przypadki kradzieży owiec albo ataku wilków. Izraelska prasa co jakiś czas podaje informacje o wzajemnym wykradaniu stad wśród różnych plemion beduińskich albo o ataku dzikich zwierząt. Niejeden pasterz postradał życie w obronie swych stad.

 

 

2024-04-20 Czytaj dalej...

Trzecia Niedziela Wielkanocna

Moim początkowym planem dla naszego komentarza było omówienie tego, jak jeden z dwóch uczniów na drodze do Emmaus w Ewangelii Łukasza 24, zarówno na poziomie historycznym, jak i gramatycznym, mógł być kobietą. Ale pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich (Dz 3,13-15, 17-19), wymaga komentarza. Pozostawienie tego czytania bez komentarza grozi wprowadzeniem lub wzmocnieniem antysemityzmu, który zaraził i nadal zaraża chrześcijańskie nauczanie.

 

2024-04-12 Czytaj dalej...

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Bieg do grobu

Ewangelia odczytywana w Niedzielę Zmartwychwstania opowiada o szczególnym biegu do grobu. Bieg ten rozpoczyna Maria Magdalena, która skoro świt, jako pierwsza wyrusza w drogę. Panuje jeszcze ciemność, symbolizująca niewiarę i rozpacz, w której pogrążeni są uczniowie po śmierci Pana. Przewodnikiem w wędrówce Marii jest jej serce, serce kochające i tęskniące, które nie przestaje szukać Pana. Docierając na miejsce, Maria widzi kamień odsunięty od grobu i nic z tej sceny nie rozumie (J 20,1). Zawraca więc i przybywa do Szymona Piotra i do ucznia, którego Jezus miłował, do Jana. Stając wobec nich Maria wyznaje: „Zabrano Pana i nie wiemy, gdzie go położono” (J 20, 2). To dramatyczne wyznanie podkreśla kompletne zagubienie uczniów Jezusa wobec tajemnicy zmartwychwstania.

2024-03-28 Czytaj dalej...

Niedziela Palmowa – wjazd Jezusa do Jerozolimy

Niedziela Palmowa – wjazd Jezusa do Jerozolimy

Niedziela Palmowa to preludium do Wielkiego Tygodnia Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Dla chrześcijan to najważniejsze święta w roku liturgicznym. W tym roku czytamy ewangelię o wjeździe Jezusa do Jerozolimy w wersji Markowej.

To najstarsza z Ewangelii. Według Hieronima Marek napisał ją na prośbę braci w Rzymie. Punktem centralnym jest w niej wyznanie Piotra pod Cezareą Filipową (8,27–30). Po nim Jezus zmierza już do Jerozolimy, gdzie mają wypełnić się zapowiedzi proroków o Nim.

Wjeżdżając do Jerozolimy, Mistrz dba o to, aby uczniowie dostrzegli w jego historii wypełnianie się proroctw o uniżonym Królu – Mesjaszu.

 

 

2024-03-22 Czytaj dalej...


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona